STRONA GŁÓWNA
ZALOGUJ

Nowa Muzyka Polska

Baza danych Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

REGULAMIN UŻYTKOWANIA
Bazy danych Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
(https://www.bazapolmic.infoforhumans.eu)

 1. Baza informacji o polskiej współczesnej twórczości kompozytorskiej Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC (https://www.bazapolmic.infoforhumans.eu/index.php) dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych muzyką, muzykologią oraz życiem muzycznym w Polsce.
 2. Baza informacji o polskiej współczesnej twórczości kompozytorskiej Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC (https://www.bazapolmic.infoforhumans.eu/index.php) jest bazą autorską stworzoną przez muzykologów i informatyków Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC i jest dziełem w rozumieniu prawa autorskiego, w związku z czym użytkowanie jej winno się odbywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 3. Użytkownicy portalu mają prawo do przeglądania zasobów zgodnie z zasadami dozwolonego osobistego użytku opisanego w prawie autorskim, a zarazem mają obowiązek respektowania tego prawa.
 4. Nie jest dozwolone masowe pobieranie treści zawartych na portalu bez zgody administratora bazy.
 5. Przeglądanie zasobów bazy może się odbywać na dwa sposoby:
  a. bez zakładania konta lub
  b. poprzez założenie konta użytkownika.
 6. Założenie konta użytkownika uprawnia do dostępu do większej ilości danych i wiąże się z koniecznością podania danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz – opcjonalnie – dodatkowych danych uwiarygadniających lub ułatwiających kontakt, jak stopień / tytuł naukowy, nazwa szkoły lub uczelni, miejsce pracy / afiliacja, telefon), a także uzasadnienia prośby o dostęp do pełnej bazy.
 7. Podanie danych odbywa się poprzez kontakt z administratorem bazy za pośrednictwem formularza na podstronie „Zaloguj” lub poprzez kontakt mailowy – adresy: baza.polmic@infoforhumans.eu, zymer@polmic.pl . Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), administrator Bazy informacji o polskiej współczesnej twórczości kompozytorskiej Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, zwanej dalej bazą danych POLMIC, informuje że:
  a) administratorem danych osobowych Użytkownika bazy danych POLMIC jest Związek Kompozytorów Polskich z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 27 (kod pocztowy: 00-272), tel. stacjonarny 22 831 16 34;
  b) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: zkp@zkp.org.pl;
  c) dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu utworzenia i utrzymania dostępu do bazy danych POLMIC, w tym koniecznego bieżącego kontaktu w związku z tworzeniem i utrzymaniem dostępu, na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR (RODO);
  d) dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie w następujących przypadkach:
  e) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora związane z budową i funkcjonowaniem baz – w szczególności usługi informatyczne, a także
  f) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);
  g) Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach GDPR (RODO);
  h) dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez cały okres realizacji tworzenia i utrzymywania dostępu do bazy danych POLMIC, a po jego zakończeniu mogą być przechowywane w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;
  i) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  j) podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym, jednak w przypadku odmowy podania danych dostęp do bazy nie może być przyznany i utrzymywany.
 8. Wszelkie pytanie lub uwagi na temat działania bazy prosimy zgłaszać do administratora bazy – kontakt: baza.polmic@infoforhumans.eu, zymer@polmic.pl ; tel.: 785270000.
Warszawa, 31 sierpnia 2021